Klacht- en tuchtrecht


Onze Zhong therapeuten doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. We helpen u stap voor stap door de klachtenprocedure.

Klachten en samen oplossen
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen met de behandelend therapeut niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris 
Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet om het samen met uw behandelaar deze klacht op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de vereniging waarbij de behandelaar is aangesloten. Deze klachtenfunctionaris is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt de klachtenfunctionaris met u een afspraak over de vervolgstappen.

Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van Zhong kunt u een e-mail sturen naar klachtenfunctionariszhong@gmail.com.

Geschilleninstantie
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, ook niet met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Klachten voor het tuchtcollege kunnen schriftelijk worden ingediend.

Tuchtcollege
Postbus 254
6700 AG Wagengingen

Bron: Gedeeltelijke tekst gebruikt van Koepel KAB, geraadpleegd 28-06-2018, http://www.kab-klachten.nl/uwklacht.asp

Zoek een therapeut
Discipline(s):
Zoeken