Privacyverklaring


Privacyverklaring

Bij Zhong vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacy statement leest u hier meer over.

De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong (hierna: NVTCG Zhong) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NVTCG Zhong houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Alleen uw persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVTCG Zhong zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door NVTCG Zhong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NVTCG Zhong de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titels;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Praktijknaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijk) Postcode;
 • (Zakelijk) Woonplaats;
 • Land;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Discipline;
 • Website;
 • Facebook;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Bankrekeningnummer.

De persoonsgegevens worden door NVTCG Zhong opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en): gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van NVTCG Zhong leden worden door NVTCG Zhong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie via de nieuwsbrief;
 • Communicatie van bestuur / commissies / bureau naar de leden;
 • Het versturen van mailings, nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en uitnodigingen worden verzorgd met behulp van derden;
 • Het verwerken van de ledenadministratie, facturatie en website voor deze leden;
 • Vermelding op de website (inclusief foto) van NVTCG Zhong onder behandelaars;
 • De systeembeheerder van het bureau;
 • Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verzekeraar voor beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand;
 • Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de geschilleninstantie SCAG i.v.m. aansluiting t.b.v. Wkkgz en deze leden krijgen een vermelding op de site van de SCAG;
 • Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de koepelorganisatie, zodat de cliënten van deze leden eventueel in aanmerking komen voor vergoedingen en deze leden krijgen een vermelding op de site van de koepelorganisatie;
 • Een incassobureau stelt hun diensten beschikbaar omdat zij geld incasseert van leden bij het niet voldoen van de contributie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanvraagformulier waarmee iemand te kennen geeft lid te willen zijn van NVTCG Zhong.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NVTCG Zhong de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titels;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Praktijknaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijk) Postcode;
 • (Zakelijk) Woonplaats;
 • Land;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Discipline;
 • Website;
 • Facebook;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Bankrekeningnummer;
 • AGB-code(s);
 • Verklaring omtrent gedrag;
 • Gegevens diploma;
 • Ingangsdatum lidmaatschap.

De gevraagde gegevens zoals vermeld op het aanvraagformulier alsmede de datum van de VOG, de AGB-codes en de gegevens over de gevolgde opleidingen zullen door NVTCG Zhong worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 6 maanden. Daarna zullen de gegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard worden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Het bestuur en de commissies worden gevormd door vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft een vrijwilligersverklaring en een geheimhoudingsverklaring getekend. De getekende verklaringen zijn in te zien op het bureau van NVTCG Zhong.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door NVTCG Zhong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NVTCG Zhong de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titels;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Praktijknaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijk) Postcode;
 • (Zakelijk) Woonplaats;
 • Land;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

De persoonsgegevens worden door NVTCG Zhong opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men vrijwilliger is en daarna nog maximaal 6 maanden. Alleen in de financiële administratie worden deze gegevens voor maximaal 7 jaar bewaard.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door NVTCG Zhong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NVTCG Zhong de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door NVTCG Zhong opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door NVTCG Zhong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NVTCG Zhong de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

De persoonsgegevens worden door NVTCG Zhong opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven / -flitsen, mailings en uitnodigingen;
 • Het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars op hun verzoek;
 • Het aanmelden bij VGZ via Koepel KAB;
 • Gegevens op de KAB website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verstrekken van gegevens aan verzekeraar beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstandverzekering op hun verzoek;
 • Systeembeheerder;
 • Incassobureau bij niet betalen van de contributie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

NVTCG Zhong bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens NVTCG Zhong van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

NVTCG Zhong
Salverdaplein 15
6701 DB
Wageningen
info@zhong.nl

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: