Klachtenregeling

 

Onze Zhong therapeuten doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. We helpen u onderstaand stap voor stap door de klachtenprocedure.
Eventueel kunt u ook de Informatiefolder Afhandeling klachten lezen, die kunt u hier bekijken.

Klachten en samen oplossen

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Klachtenfunctionaris 

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te be­spreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruik­maken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van Zhong kunt u een e-mail sturen naar klachtenopvangzhong@gmail.com.

Geschilleninstantie

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire Gezond­heidszorg (GCG). Deze geschillencommissie is onaf­hankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil­lencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commis­sie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op geschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Tuchtcollege (TCZ) en Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) 

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGJ doen.

Klachten voor het tuchtcollege kunnen schriftelijk worden ingediend via klachten@tcz.nu

Wilt u het tuchtreglement van TCZ inzien, dan kunt u dat hier bekijken.

Bron: Bron: Folder geschilleninstantie SCAG en TCZ

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: